Op 17 maart mogen we onze stem weer uitbrengen. Er doen een record aantal politieke partijen mee aan deze verkiezingen. Tijd om eens te duiken in de verkiezingsprogramma’s en eens te bekijken wat hun beleid op pensioen gebied is voor de komende regeringsperiode.

De lijst is in willekeurige volgorde samengesteld en er is geen politieke voorkeur. Hetgeen beschreven bij de betreffende partij komt rechtstreeks uit de teksten van de verkiezingsprogramma’s. De lijst is samengesteld op basis van de huidige peilingen en de partijen die nu in de tweede kamer zouden komen. Aan het einde van dit blog geef ik in het kort nog even mijn mening over wat mij in het algemeen opvalt.

 • VVD
  In het hoofdstuk pensioen gaat de VVD dieper in op een transparanter en begrijpelijker pensioenstelsel. De onderwerpen die zij omschrijven komen in hoofdlijnen veel overeen met wat er in het pensioenakkoord is afgesproken. Tot zover dus niets nieuws. Wat wel nieuw is zijn de volgende standpunten. De VVD wil een beter vangnet voor ondernemers en zelfstandigen. Zij pleiten ervoor om het eerste jaar geen vermogenstoets toe te passen voor mensen die in de bijstand terecht komen. Hierdoor blijft het pensioen in dat jaar ook buiten beschouwing. Daarnaast pleit de VVD ervoor om zelfstandigen meer mogelijkheden te geven om pensioen op te bouwen en zelfs de ruimte te bieden om een deel van hun pensioen op te nemen voor scholing. De VVD wil meer flexibiliteit voor mensen die de wens hebben om langer door te werken. Zij willen het mogelijk maken de AOW uit te stellen in ruil voor een hogere uitkering. Daarnaast moet het verplichte leeftijdsontslag komen te vervallen. Iemand die na de AOW gerechtige leeftijd door zou willen werken moet dat dus kunnen doen. Verder willen ze de mogelijkheid voor mensen om 5 jaar lang geen pensioenpremie te betalen waar dan tegen overstaat een lager pensioen. Op Europees niveau willen zij ervoor zorgen dat er geen belasting of wetgeving komt die de pensioenfondsen raakt.
 • CDA
  Het CDA schijft in haar programma op verschillende plekken over pensioen. Zo willen zij het recht op deeltijdpensioen introduceren. Hierdoor zouden in CAO afspraken gemaakt moeten worden om vijf jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd minder te kunnen gaan werken. Het CDA steunt het onlangs gesloten en uitgewerkte pensioenakkoord en zij vinden dat tijdens de transitieperiode ernaar toe zo min mogelijk gekort moet worden. Zij zien het als rol van de tweede kamer om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken goed nagekomen worden. Voor zelfstandigen zou volgens het programma van het CDA het eenvoudiger en bovenal vanzelfsprekender moeten worden om pensioen op te bouwen. Hoe ze dat dan willen doen dat schrijven ze niet.
 • PVV
  De PVV wil niet dat de pensioenen minder zeker worden en niet afhankelijk mogen zijn van de beursresultaten. Ze willen dat de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord van tafel gaan en alles blijft zoals het is. Er moet wel alles aan gedaan worden om kortingen te voorkomen. Daarnaast willen zij de pensioenleeftijd terug brengen naar 65 jaar. Mensen met een zwaar beroep moeten na 40 dienstjaren ook met pensioen kunnen gaan. Voor de ZZP’er wil de PVV de vrijheid behouden om zich wel of niet te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en om zelf te bepalen of ze pensioen opbouwen.
 • D66
  Ook D66 heeft een apart hoofdstuk in haar programma opgenomen over het onderwerp pensioen. D66 is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de uitwerking van het pensioenakkoord. D66 minister Koolmees had dit onderwerp in zijn portefeuille. D66 wil dat mensen na hun werk het pensioen in alle vrijheid moeten kunnen genieten. Zij zijn trots op het pensioenakkoord en voeren dit uit. D66 wil echter meer keuzevrijheid en zekerheid inbouwen. D66 pleit voor grotere betrokkenheid van deelnemers bij pensioenfondsen.D66 wil de AOW uitkering verhogen in combinatie met het afschaffen van toeslagen en het invoeren van de ‘verzilverbare heffingskorting’. Ook D66 wil het makkelijker maken om na de AOW gerechtigde leeftijd door te werken. D66 is voorstander van een premievakantie. Hierdoor zouden mensen die anders ’teveel’ pensioen opbouwen de mogelijkheid moeten krijgen om bijvoorbeeld hun hypotheek extra af te lossen in plaats van te sparen voor later. Voor ouderen zou het makkelijker moeten worden om een deel van de overwaarde van hun huis op te eten. Als laatste puntje wil D66 dat er verder onderzoek gedaan wordt naar repareren van onvolledige AOW bij Nederlanders van Surinaamse afkomst. Zij willen daarnaast dat mensen met onvolledige AOW altijd een AIO ( aanvullende inkomensuitkering ouderen) uitkering krijgen zonder al teveel moeite.
 • ChristenUnie
  De ChristenUnie is blij met ons pensioenstelsel en staat achter het gesloten pensioenakkoord. Zij benoemen in hun verkiezingsprogramma een aantal positief bereikte afspraken en punten. Wel vinden ze het belangrijk dat in de aanloop naar het nieuwe stelstel er de komende jaren niet gekort wordt. Bij de ChristenUnie krijgen ZZP’ers het recht pensioen op te bouwen via pensioenfonds en willen zij dat uitzendkrachten vanaf dag 1 recht op pensioenopbouw. Dit laatste wat overigens met de WAB al voor payrollers geregeld is. Zij willen dit nu dus doortrekken naar alle uitzendkrachten. Op Europees niveau staan ze voor solidariteit als het gaat om afdrachten. Het moet volgens hun niet mogen dat andere landen geld ontvangen om een lagere pensioenleeftijd te kunnen hanteren.
 • PVDA
  De PVDA wil dat iedere werknemer in Nederland pensioen ( vanaf dag 1) gaat opbouwen en een fatsoenlijk pensioen zou moeten hebben. Solidariteit is een belangrijk speerpunt en jongeren betalen mee voor het pensioen van de ouderen. Zij willen de AOW uitkering verhogen en mensen met een zwaar beroep moeten eerder kunnen stoppen met werken. Dit is bij hun wel pas na 45 jaar. De PVDA wil tevens dat de RVU boete definitief geschrapt wordt. Op dit moment is daar door het pensioenakkoord een tijdelijke verruiming in.
  De PVDA onderschrijft het pensioenakkoord wel. Daarbij merken zij op dat totdat het ingevoerd is er geen onnodige kortingen op pensioen zouden moeten komen. Voor de ZZP’ers zou het volgens de PVDA zo moeten zijn dat opdrachtgevers meebetalen aan hun pensioen.
 • SP
  Volgens de SP moet iedereen weer op 65 jarige leeftijd met pensioen kunnen gaan. Diegene die willen, moeten het recht krijgen om door te werken. De AOW uitkering gaat bij de SP met een kwart omhoog. De SP wil een nieuw pensioenakkoord sluiten en staat niet achter het huidig gesloten akkoord.
  Voor de ZZP’er wil de SP een recht op een goed pensioen.
 • Partij voor de Dieren
  Partij voor de Dieren is voor een mooie oude dag. Ze willen echter niet gokken met ons pensioen en staan niet achter het gesloten pensioenakkoord. Zij willen meer zekerheid voor iedereen en AOW uitkering moet omhoog. Het geld in de pensioenpot moet geïnvesteerd worden in een leefbare wereld. Wie 40 jaar gewerkt heeft krijgt op 65 jaar een AOW uitkering. Het wordt als het aan de Partij voor de Dieren ligt mogelijk een lagere leeftijd dan 65 te kiezen in ruil voor een lagere uitkering. Zij willen daarnaast dat pensioenfonds gedemocratiseerd worden en dat deelnemers zeggenschap krijgen over de beloningen van de bestuurders. Voor ZZP’er moet het eenvoudiger worden om vrijwillig voor het pensioen te gaan sparen. Zij moeten toegang krijgen tot collectieve regelingen. Er moet voor flexwerkers een landelijk fonds komen waaruit premie voor pensioen betaald wordt.
 • Forum voor Democratie
  Op de pagina over pensioen schrijft het FVD dat ze zich zorgen maken over de lage rentestand en het effect op de pensioenen. Ze willen uit de euro stappen en de regie weer zelf in de hand nemen. Verder willen zij eventuele kortingen op pensioen compenseren door een hogere AOW uitkering. Zij willen meer keuzevrijheid aangaande AOW en het moet geen vast omlijnt iets zijn maar meer maatwerk. De AOW en pensioen moeten niet is een keurslijf zitten waartoe iemand gedwongen wordt eraan deel te nemen. Forum voor democratie wil flexibiliteit.
  Wat zij daarnaast als punt benoemen is dat de pensioenen beheert gaan worden door specialisten en niet door sociale partners. Daarnaast willen zij ook vrijwillige deelname aan een pensioenfonds. AOW moet ingaan op leeftijd 65 jaar of na 40 jaar werken.
 • GroenLinks
  GroenLinks steunt het gesloten pensioenakkoord en belicht de positieve behaalde resultaten. Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen met werken, de pensioenleeftijd gaat minder snel omhoog, meer mensen gaan pensioen opbouwen en voor alle werkenden komt bescherming bij pech. Een sociaal en eerlijk stelsel. Zij willen scherp toezien op de uitwerking en naleving van de gemaakte afspraken. Verder wil GroenLinks de AOW uitkeringen fors omhoog brengen. Dit willen zij deels bekostigen door ouderen met een goed aanvullend pensioen mee te laten betalen aan de AOW. De komende jaren willen zij streng toezien op de volgende randvoorwaarden: collectiviteit, solidariteit en zekerheid voor deelnemers. Adequate compensatie voor alle generaties.
 • 50 plus
  50 plus spreekt in haar verkiezingsprogramma van een passend pensioen voor ouderen. Een pensioen waarmee je kunt blijven meedoen in de samenleving. Gewoon op 65. Zij pleiten ervoor om de pensioenen weer te gaan indexeren ( ongeacht de financiële positie van het pensioenfonds) en de gemiste indexatie van de afgelopen jaren herstellen. Kortingen op pensioen zijn definitief van de baan. 50 plus wil gaan voor een stabiele pensioenuitkering.
 • SGP
  De SGP laat in haar verkiezingsprogramma een aantal punten uit het pensioenakkoord terug, waaronder bv een beter nabestaandenpensioen. Zij pleiten daarnaast voor meer keuzevrijheid en een flexibele AOW ingangsdatum. De SGP wil de koopkracht van ouderen verbeteren en lagere inkomens compenseren indien nodig. Ook de SGP wil de RVU boete definitief schrappen. ZZP’ers zouden volgens de SGP niet verplicht moeten worden tot het opbouwen van pensioen.
 • DENK
  DENK wil zich inzetten op realistische rekenrente voor de berekeningen van de pensioenen. Daarnaast willen zij de verhoging AOW leeftijd stoppen. DENK pleit in hun programma voor compensatie van het AOW gat dat Surinaamse Nederlanders hebben. Tevens willen zij stoppen met korten van uitkeringen voor ouderen met klein huisje in het land van herkomst, zij willen daarnaast de AIO verruimen bij verblijf in het buitenland.

Wat vind ik ervan?

Het is bijzonder om te lezen hoe de verschillende partijen kijken naar dit onderwerp. Ik vraag mij bij veel punten wel af of dit vooral opgeschreven is voor hun achterban en om kiezers te winnen. Een aantal partijen steunen bijvoorbeeld niet het pensioenakkoord, terwijl dit tussen werkgevers en werknemers zo overeengekomen is en de problemen uit het verleden juist moet oplossen.

Het terugbrengen van de AOW datum naar 65 jaar is in mijn opinie een politiek statement. Ook het verhogen van de AOW uitkering klinkt natuurlijk mooi voor diegene die al een AOW uitkering ontvangen. Doorrekeningen laten zien dat het terugbrengen van de AOW naar 65 bijna 5 miljard euro gaat kosten. Wie moet dat betalen?

Wat ik wel steun zijn de standpunten als het flexibiliseren van de AOW. Het bijstellen van de hoogte van de uitkering hoort daar dan wat mij betreft wel bij. Maar iemand die met bijvoorbeeld 80% AOW uitkering, aanvulling vanuit aanvullend pensioen, goed rond kan komen. Waarom niet? Zo iemand zou wat mij betreft best 2 jaar eerder zijn AOW mogen ontvangen.

Wat ik dus vooral mis in de standpunten van de politieke partijen is om ons ‘beste’ pensioenstelsel ter wereld nog beter te maken.

 

Comments are closed